بررسی کیفیت AOI

مونتاژ

پوشش

برنامه نویسی سفت افزار

تست توابع

دفتر

بسته

خطوط مونتاژ محصول

برنامه نویسی و تست

لحیم کاری مجدد

از طریق لحیم کاری سوراخ

دستگاه لحیم کاری موجی

SMT

SMT

SMT

SMT

اشعه ایکس

تیم های خوب

دفتر

دفتر

دفتر

قالب/ابزار پلاستیکی

قالب/ابزار پلاستیکی

قالب/ابزار پلاستیکی

تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک