Fumax تخته ها و کالاهای تمام شده تولید می کند که در صنایع مختلف به شرح زیر استفاده می شود: